Mill - hoek Oranjeboomstraat en Bernhardstraat

In Mill, op een terrein gelegen binnen de Oranjeboomstraat, Hoogstraat, Bernhardstraat en Stationsstraat is ruimte voor woningbouw. De te ontwikkelen locatie, project Woonhof, maakt onderdeel uit van het Centrumplan Mill.

   

   

Foto’s (met de klok mee): Bouwlocatie Mill - Woonhof; Gebiedskaartje, luchtfoto, zicht op de locatie vanaf de hoek Hoogstraat – Bernhardstraat, logo Mooiland.

Beoogde ontwikkeling

Welke ontwikkeling op de locatie precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Wél zal het een vorm van woningbouw zijn. Een denkbare variant is een combinatie van grondgebonden (nul-treden) woningen met tuin en appartementen. Naar verwachting zal hierover meer duidelijkheid ontstaan in de loop van 2019.

Projectontwikkelaar

De gemeente is in gesprek met woningcorporatie Mooiland. Die wil het gebied ontwikkelen in samenhang met het woningbouwproject Mill - hoek Hoogstraat/Oranjeboomstraat (Vlaar).

Planning

Nog niet bekend.

Rol gemeente

Het is de taak van de gemeente om de gewenste herontwikkeling planologisch mogelijk te maken. De gemeente heeft ook een rol bij de toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Tijdens de bouw kan de gemeente controles uit (laten) oefenen om te bezien of er volgens de verleende vergunning gebouwd wordt. Na de bouw heeft de gemeente een rol bij de herinrichting van de openbare ruimte.